Captura de pantalla 2016-06-15 a las 11.41.04

IDENTITAT ESCOLÀPIA

Oferim les nostres escoles, centres de l’Església Catòlica, com un servei a l’educació dels infants i de la joventut, segons les característiques de Josep de Calassanç i la intuïció de Paula Montal.

Sant Josep de Calassanç, en el segle XVII, interpretant els signes del seu temps, descobreix en l’educació de les classes populars el mitjà més eficaç per a la reforma de la societat i crea una escola nova, primer model en la història d’educació popular i cristiana.

Santa Paula Montal, dos segles i mig més tard, intueix la promoció de la dona, apartada fins llavors de la cultura, com a necessitat urgent de la societat. És per això que obre les seves escoles per a la dona, perquè la concebeix com a ferment de transformació social i cristiana a través de la família i del món del treball. I, sentint-se totalment identificada amb Calassanç, estructura la seva obra segons l’espiritualitat i la pedagogia calassància.

 

 1. EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU

 • L’educació popular va ser l’opció de Calassanç. Les nostres escoles estan obertes a la diversitat de cultures i classes socials, especialment a aquelles que més ho necessitin.
 • La promoció de la dona, fou el nucli   del pensament i de l’obra de Paula Montal. Avui, la nostra oferta educativa està oberta a tothom, home i dona, perquè creiem que és la millor manera d’educar en igualtat de drets i dignitat. Valorem el nucli familiar com l’àmbit on s’aprèn a estimar i ser estimat.
 • La formació integral i harmònica de la persona és una de les característiques més significatives de la proposta educativa escolàpia.
 • L’educació en la fe cristiana impregna tota la tasca que es realitza a l’escola:
 • Valorem i potenciem la catequesi i l’oració
  contínua
  com elements característics de la nostra tradició educativa
 • Maria, Mare de Déu, és per a nosaltres model d’educadora i deixeble fidel de Jesús.
 • El caràcter obert i flexible del nostre estil educatiu ens permet l’adaptació constant a les necessitats de cada època i de cada lloc.
 • La formació del professorat és una exigència de la mateixa veritat que tractem d’oferir. Calassanç anomenà els seus mestres “cooperadors de la veritat” i llur ministeri “el més digne i el més noble”.
 • El lema Pietat i Lletres és l’expressió de l’estil educatiu escolapi, concebut com a síntesi entre formació cristiana i promoció humana, entre fe i cultura.
 1. LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA

Concebem la persona com un ésser singular, social i transcendent en un continu procés de creixement i maduració. Un ésser obert a tos els valors que l’enriqueixen.

L’escola és un lloc privilegiat per afavorir aquest creixement i potenciar les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i religioses.

DIMENSIÓ SINGULAR

La nostra proposta educativa vol ajudar l’alumnat en la seva dimensió singular a aconseguir el propi creixement, l’acceptació i superació de sí mateix, capacitat d’autonomia, decisió i sentit crític en l’exercici de la llibertat.

 • Per educar la dimensió singular de la persona fomentem actituds de:
 • Autenticitat i coherència en la vida i en l’acció.
 • Senzillesa, alegria, serenor i equilibri   en l’esdevenir diari
 • Responsabilitat en l’estudi i el treball.
 • Creativitat i esperit de renovació, superant la rutina, la indiferència i el conformisme.

 

DIMENSIÓ SOCIAL

La persona és un ésser que només pot realitzar-se en comunió amb els altres. És cridada a millorar la societat en què viu, assumint les obligacions que deriven de la seva condició, promocionant els drets humans i posant la seva vida al servei de la humanitat.

 • Per educar la dimensió social de la persona fomentem actituds de:
 • Valoració de la complementarietat de l’home i de la dona en la família i en la societat.
 • Corresponsabilitat en la tasca de l’escola i en l’àmbit familiar i social.
 • Col·laboració i compromís en el treball en equip
 • Obertura a grups cada vegada més amplis.
 • Servei envers les persones i col·lectius més necessitats.
 • Respecte per la natura i el seu entorn.
 • Estimació i afecte a la cultura i al país on vivim.
 • Obertura a la diversitat de persones, pobles i grups socials per raó de llengua, cultura, costums, religió, tradicions o situació econòmica, en un món cada vegada més globalitzat.
 • Per això:
 • Eduquem per a una convivència pacífica, que supera tota violència i prepara per a esdevenir defensors i constructors de pau.
 • Ajudem a comprometre’s en la construcció d’una societat més humana i més fraterna.
 • Fomentem l’amor al treball com entrega i servei per col·laborar en un món més just.
 • Procurem crear entre tots un clima que sigui educatiu en si mateix; el respecte i l’ordre afavoreixen el treball i la convivència.
 • Promovem experiències de voluntariat per ajudar a fer créixer en solidaritat.
 • Acceptem amb obertura el progrés i la tècnica, però lluitem contra la deshumanització que poden comportar.
 • Afavorim la coneixença de la realitat amb la lectura serena, objectiva i crítica dels fets i criteris que la configuren.
 • Pretenem que adquireixin aquells coneixements i habilitats que ajuden a desenvolupar-se en la vida i a ser útils a la societat.
 • Oferim activitats que els eduquin en el temps lliure

DIMENSIÓ TRANSCENDENT

La dimensió transcendent, essencial en l’ésser humà, incideix en el seu creixement de forma decisiva. Per la nostra concepció cristiana de la persona , li reconeixem la dignitat més alta, la de filla de Déu.

 • Per educar la dimensió transcendent fomentem   actituds de:
 • Admiració per la vida i la natura.
 • Gratuïtat, reconeixent tot el que Déu ens dóna
 • Reconciliació i perdó que afavoreixen la convivència i la pau.
 • Relació i comunió amb els altres.
 • Agraïment i joia, valorant el bo i positiu que ens envolta i que ens ajuda a viure amb esperança cristiana.
 • Per això:
 • Oferim una progressiva evangelització a través del coneixement i vivència del missatge de l’Evangeli de Jesús que:
 • Il·lumina la recerca de la veritat, el sentit de la pròpia existència   i la del món .                        
 • Porta a la lliure adhesió a la persona de Jesucrist, fonament de la nostra esperança.
 • Afavoreix la profundització en la fe viscuda,   comunitàriament,   dins l’Església.
 • Intentem crear un ambient favorable al silenci, a l’escolta, a la reflexió i a la descoberta de la pròpia intimitat, lloc d’encontre personal amb Déu.
 • Afavorim la relació filial amb Déu Pare mitjançant la pregària.
 • Suggerim un estil de vida que sigui coherent amb la fe cristiana.

La proposta cristiana de l’escola és una oferta que respecta sempre la llibertat personal.

 • Intentem crear un ambient favorable al silenci, a l’escolta, a la reflexió i a la descoberta de la pròpia intimitat, lloc d’encontre personal amb Déu.
 • Afavorim la relació filial amb Déu Pare mitjançant la pregària.
 • Suggerim un estil de vida que sigui coherent amb la fe cristiana.

La proposta cristiana de l’escola és una oferta que respecta sempre la llibertat personal.

III. LA COMUNITAT EDUCATIVA

                  La nostra concepció d’educació cristiana exigeix que l’escola sigui una autèntica Comunitat Educativa i que els membres que la formen s’ integrin harmònicament a través de la participació, amb l’objectiu d’aconseguir una educació coherent que afavoreixi la formació de l’alumnat.

L’acció educativa escolar requereix que tots els qui hi intervenen   ho facin de manera orgànica i coordinada.La relació constant entre famílies, tutors, professors i direcció ajuda a aconseguir un bon nivell de formació integral.

Aspirem que aquesta comunitat arribi a ser comunitat cristiana que viu l’educació com a missió compartida, identificada amb els matisos propis del carisma escolapi.

L’ENTITAT TIULAR

Les Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies garanteixen la missió educativa dels centres que es regeixen per aquest Caràcter Propi.

Són responsables d’elaborar-lo i establir-lo i de donar continuïtat asl principis i criteris que defineixen l’educació escolàpia.

Exerceixen l’última responsabilitat davant la societat, les poders públics i l’Església.

HI ha centres dels quals les Filles de Maria n’assumeixen la seva titularitat.

En alguns centres, la titularitat recau en una fundació o associació escolàpia.

Altres centres, sense ser de titularitat escolàpia, es regeixen per aquest Caràcter Propi, assumint-ne la seva identitat.

L’ALUMNAT

L’alumnat és el centre de la Comunitat Educativa i subjecte de la seva pròpia formació. Tot allò que promou l’escola té un objectiu clar: oferir-li la possibilitat de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.

 EL PERSONAL DOCENT

El professorat és el principal educador de l’alumnat i amb la seva acció complementa la tasca educativa dels pares.

Assumeix la pedagogia escolàpia que es caracteritza per ser oberta i flexible, ampla en continguts i matèries, encarnada a l’entorn i capaç d’integrar els avançaments tecnològics i pedagògics per a la seva constant actualització.

Realitza la tasca formativa d’acord amb el tipus d’educació de l’escola, expressada en el seu Caràcter Propi.

L’acceptació i sintonia amb aquesta línia educativa és el criteri que cal tenir en compte en la selecció del professorat.

EL PERSONAL NO DOCENT

El personal d’administració i serveis col·labora de manera solidària en el funcionament de l’escola, segons les seves respectives competències i responsabilitats.

El personal col·laborador participa en l’acció educativa donant continuïtat a l’estil propi de la nostra escola en les activitats complementàries i extraescolars.

LES FAMÍLIES

Els pares són els primers responsables de l’educació dels fills i l’ambient familiar té un paper essencial en la determinació de les actituds i valors que s’adquireixen en els primers anys.

Per a una educació integral i harmònica, és necessària   la col·laboració i respecte dels pares amb l’estil educatiu que s’ofereix en els nostres centres.

Els pares cristians que han confiat els seus fills a les nostres escoles per raó de la seva identitat, tenen una responsabilitat particular. Necessitem el seu recolzament i col·laboració.

Si alguna família no comparteix totalment el nostre projecte cristià, cal que, almenys, el respecti.

L’Associació de Pares i Mares té una gran importància en les nostres escoles i són canal de col·laboració i recolzament en la tasca del Centre.